Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Szkoły Podstawowej w Śliwicach

Szkoła Podstawowa w Śliwicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej w Śliwicach.

 • Data publikacji aktualnej strony internetowej: 2017-11-27
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 
  • 2021-02-17 – zmiana hostingu, domeny
  • 2024-02 – aktualizacje techniczne komponentów dostępności
 • Data przeglądu zgodności: 2024-03-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Informacje o kontraście

Portal został zaprojektowany zgodnie z wymaganiami kontrastu opisanym w Rozporządzeniu Rady Ministrów Krajowe Ramy Interoperacyjności z 12 kwietnia 2012 r.. Wszystkie elementy na stronie spełniają minimalne wymagania kontrastu koloru treści do tła. Powyższe Rozporządzenie ustaliło minimalny kontrast treści do tła strony na poziomie 4,5:1. Na stronie dostępny jest moduł umożliwiający zmianę wielkości czcionki oraz kolorystyki także w systemach mobilnych.

Skróty klawiaturowe

Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Wyłączenia

 • Materiały opublikowane przed 23 września 2018, wyłączone są z obowiązku zachowania dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-21
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-01

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Danuta Zaremba
 • E-mail: spsliwice@wp.pl
 • Telefon: 52 3340026

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Wójt Gminy Śliwice
 • Adres: ul. Ks. dr St. Sychowskiego 30, 89-530 Śliwice
 • E-mail: gmina@sliwice.pl
 • Telefon: 523340710

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

W budynku dostępny jest podjazd dla wózków inwalidzkich – wejście główne od strony ulicy szkolnej.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

 • Na stronie dostępny jest mechanizm zmiany wielkości czcionek.
 • Na stronie dostępny jest mechanizm zmiany kontrastu

Inne informacje i oświadczenia

Będziemy stale dążyć do poprawy dostępności cyfrowej na stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Śliwicach.